Üldtingimused

1. MÕISTED

Ekspress Meedia - äriühing AS Ekspress Meedia, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151.
Üldtingimused - käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks, Väljaannete tellimiseks, andmete töötlemise põhimõtted ja küpsiste kasutamise põhimõtted.
Väljaanne - perioodiliselt ilmuv ja tellimuse alusel kätte toimetatav paber- või digitoode.
Tellija - eraisik või juriidiline isik, kellel on Ekspress Meediaga leping Väljaande tellimiseks.
Kasutaja - Ekspress Meedia müügikeskkonna kasutaja või Väljaande Tellija.
Pool - Ekspress Meedia või Klient, koos nimetatud Pooled.
Väljaandja - Väljaannet kirjastav äriühing.
Tellimus - Ekspress Meedia ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügileping, mille sisuks on Väljaande tellimine.
Pabertoode - Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida paberkandjal.
Digitoode - Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis

2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
2.2. Ekspress Meedial on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Ekspress Meedia Tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
2.4. Ekspress Meedia teavitab Tellijat Üldtingimuste muudatusest klienditeeninduse kaudu, kodulehel, paberkandjal, e-posti teel, tekstsõnumiga või muul viisil.
2.5. Kui Tellija ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest vastav lepinguline suhe Ekspress Meediaga üles öelda. Kui Tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus saada Väljaanne tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile vastavalt esitatud ja õigeaegselt tasutud Tellimusele.
3.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt kindlaks määratud hinnaga ja vastavalt Üldtingimustele.
3.3. Tellijal on õigus esitada Väljaande kättetoimetamist või Väljaannet ennast puudutavad pretensioonid Väljaandja klienditeenindusse E-R kell 8.00-18.00 ja L 8.00-13.00 telefonil 680 4444 või e-posti aadressile klienditugi@ekspressmeedia.ee kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
3.4. Kui Väljaandja ei lahenda Tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
3.5. Tellijal on õigus avaldada soovi Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on Tellijal õigus nõuda tagasi Tellimuse maksumus alates Tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tagasimakstavast summast on Väljaandjal õigus maha arvata kuni 10% Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte vähem kui 3.00 €. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära Tellija ja Tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi. Tagasimakseid ei tehta sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellijale kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.
3.6. Tellijal on õigus oma Pabertoote Tellimus ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Selleks tuleb esitada soov Väljaandja klienditeenindusse telefonil 680 4444, e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee või keskkonnas lehed.delfi.ee. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist. Ümberadresseerimise lühim periood on 1 (üks) nädal.

Tellija kohustused

3.7. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse teostamiseks vajalikud kohustuslikud andmed.
3.8. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta Väljaandja Tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
3.9. Tellijal on Pabertoote Tellimisel postiseaduses esitatud nõuetele vastav turvaline, Väljaande mõõtmetele vastav, ligipääsetav ning Tellija postkastina identifitseeritav postkast.
3.10. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.
3.11. Juhul, kui Tellija postkast ei vasta käesolevates tingimustes toodud nõuetele, ei vastuta Väljaandja nõuetele mittevastava Väljaande kojukande eest.
3.12. Tellija tasub Tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt Tellija poolt valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa Väljaandja garanteerida nõuetekohast Tellimuse täitmist.
3.13. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus Üldtingimustega ning kohustub neid täitma.
3.14. Kasutajal on õigus kasutada Digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.

Väljaandja õigused

3.15. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande Tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
3.16. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest ette seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul kui Väljaandja otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine, kohustub Väljaandja tagastama Tellijale tema tasutud ettemakse.
3.17. Juhul, kui Tellija ei täida Üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja Tellimuse täitmist.
3.18. Väljaandjal on õigus nõuda Tellijalt Üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui Tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul on Väljaandjal õigus Tellimus peatada või lõpetada.

Väljaandja kohustused

3.19. Juhul, kui Tellija täidab kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib Väljaandja Tellimuse täitmise.
3.20. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija Tellimuse täitmisega seotud pretensioonid.
3.21. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
3.22. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub Väljaandja saamata jäänud väljaannete võrra tasuta pikendama Tellija Tellimust.
3.23. Juhul kui läheneb Tellimuse lõpptähtaeg, kohustub Väljaandja saatma Tellijale ühekordse ettemaksuarve/müügipakkumise, võimaldamaks Tellijal soovi korral Tellimust uuendada.

4. PÜSIMAKSEGA TELLIMINE

4.1. Tellijal on võimalik tellida Väljaandeid püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas, püsimakset pangakaardi või mobiiliga.
4.2. Püsimakse puhul pikeneb Tellimus automaatselt, kui Tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk Tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.

E-arve püsimakseleping

4.3. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes
4.4. E-arve püsimakselepingu sõlmimise korral jõustub Tellimus hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul, välja arvatud väljaande Maakodu puhul. Kuukirja sisaldavad paketid jõustuvad vastavalt kuukirja ilmumisgraafikule.
4.5. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ühe kuu kaupa ettemaksena järgmise perioodi eest. Olenevalt Tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib Tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi Tellimuse tasu:
4.5.1. esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud Tellimuse hind möödunud perioodi eest;
4.5.2. teise perioodi makse on jooksva perioodi Tellimuse hind;
4.5.3. kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.
4.6. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldama automaatselt tasuda kuni kolme perioodi summa. Juhul kui Väljaande tellimishind on suurem kui limiit, mille Tellija on oma pangas e-arve püsimakselepingus määranud, ei ole Väljaandjal Tellija ees kohustusi.
4.7. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.

Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

4.8. Pabertoote puhul luuakse uus Tellimus 10 (kümme) kalendripäeva enne eelmise Tellimuse lõppu.
4.9. Digitoote puhul luuakse uus Tellimus 1 (üks) kalendripäev enne eelmise Tellimuse lõppu.
4.10. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse Tellija telefoniarvele.
4.11. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse Tellija pangaarvelt.
4.12. Püsimaksega Tellimuse puhul võetakse uue Tellimuse tingimused eelmiselt Tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, eksemplaride arv, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
4.13. Püsimaksega Tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab Tellimus kuni ettemakse lõpuni.
4.14. Püsimaksega Tellimuse automaatset pikenemist võib Tellija igal ajal ise tühistada Väljaandja tellimiskeskkonnas lehed.delfi.ee või pöördudes telefonil 680 4444 Väljaandja klienditeenindusse E-R kell 8.00-18.00 ja L 8.00-13.00 või kirjutades e-posti aadressile klienditugi@ekspressmeedia.ee.

Zlicki ühe kliki püsimakse

4.15. Mobiiliga tellides on võimalik vormistada Digitoote Tellimus Zlicki ühe kliki püsimaksega, mille puhul pole vaja luua ega omada EkspressKontot.
4.16. Zlicki ühe kliki püsimakse korral käib Digitoote tarbimiseks vajalik autentimine ostu vormistatud mobiilnumbri järgi.
4.17. Zlicki ühe kliki püsimakse pikeneb automaatselt, loobumisel on vaja pöörduda Zlicki LTD poole support@zlick.it.
4.18. Rohkem infot Zlicki ühe kliki püsimakse kohta saab veebilehel zlick.it/kkk.

5. REKLAAMIVABASTUS

5.1. Kui Kasutaja on ostnud Delfi sisuga tutvumiseks reklaamivabastuse, siis on tal võimalik Delfi sisu lugeda reklaamivabalt, mis tähendab seda, et kasutatavas versioonis ei ole nähtavad nende isikute reklaamid, kes on reklaami ostmiseks Ekspress Meediaga lepingulistes suhetes.
5.2. Juhul kui Delfi kuvab oma keskkonnas kolmandate isikute sisu, siis selles sisalduva reklaamile reklaamivabastus ei laiene.

6. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Üldsätted

6.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Ekspress Meedia Kasutajatele.

Andmete kogumine

6.2. Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
6.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
6.3.1. Nimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
6.3.2. Isikukood/sünniaeg - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib Väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on pangateenuste kasutamiseks vaja Tellija isikukoodi. Seda on vaja ka juhul, kui Tellija ei täida oma kohustusi Ekspress Meedia ees ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine;
6.3.3. Elukoha aadress - on vajalik lepingu täitmiseks Pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud Väljaannet kohale toimetada. Juhul kui Tellija tellib Väljaande kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida aadress, millele on vaja Pabertoode kohale toimetada;
6.3.4. E-posti aadress - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;
6.3.5.Telefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
6.4. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on telefoninumber ja/või e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks.
6.4.1. Kui Tellija on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt Ekspress Meediale antud kontaktandmeid kasutades.
6.5. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.
6.6. Tellijal on igal ajal õigus kommertsteadaannete saamisest loobuda sisenedes oma kontole või saates vastavasisulise e-kirja Ekspress Meedia tellimisaadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

6.7. Tellija andmete vastutav töötleja on AS Ekspress Meedia, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151.
6.8. Ekspress Meedia võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Ekspress Meedia koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad aadressil www.ekspressmeedia.ee/volitatud_tootlejad ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:
6.8.1. teenuse osutamise eesmärgil;
6.8.2. tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
6.8.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
6.8.4. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
6.9. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Ekspress Meedia poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg

6.10. Ekspress Meedia säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

6.11. Tellijal on õigus saada Ekspress Meedialt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
6.12. Tellijal on õigus nõuda Ekspress Meedialt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
6.13. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
6.14. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

7. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

7.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Ekspress Meedia veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
7.2. Ekspress Meediale kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

7.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
7.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.
7.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

7.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.
7.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

7.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
7.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
7.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
7.11. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

8. AUTORIÕIGUSED

8.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad Ekspress Meediale või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või  Väljaannetes avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Väljaannetes avaldatud materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates Üldtingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu Väljaannetes avaldatud materjalide kasutamine vajab Ekspress Meedia eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

8.2. Väljaannetes avaldatud materjale võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.
8.3. Kui Väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Ekspress Meedial õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:
8.3.1. 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
8.3.2. 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.
8.4. Kustahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada Väljaannet kui allikat. Internetis refereerimisel tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

Materjalide kopeerimine ja levitamine

8.5. Väljaandes avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma Ekspress Meedia eelneva nõusolekuta keelatud.
8.6. Materjalid, mille on Kasutajad loonud või salvestanud Ekspress Meedia poolt hallatavates portaalides pilt.delfi.ee, rahvahaal.ee, journalist.delfi.ee ja tv.delfi.ee kuuluvad vastavale Kasutajale ja nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida Kasutajalt.

9. EKSPRESS MEEDIA JUURDEPÄÄS KASUTAJA KAAMERA JA FOTODE RAKENDUSTELE NING ASUKOHAANDMETELE

9.1. Ekspress Meedia teenuste hulka võib kuuluda rakendusi (app’e), mille kasutamiseks on vaja juurdepääsu Kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääsu on vaja näiteks selleks, et Kasutaja saaks Ekspress Meediale oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab Kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamise korral töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid Kasutaja nõusoleku alusel ning Kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakendust alla laadides kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega soovi korral nõustuma.
9.2. Ekspress Meedia teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja määrata Kasutaja asukohta nutiseadme GPS-rakenduse abil. Ekspress Meedia võib Kasutaja poolt alla laaditud rakenduse korral Kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil kindlaks määrata, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda Kasutajale temale lähimaid teenuseid või parimaid pakkumisi meie partneritelt. Kasutaja saab asukohapõhistest teenustest loobuda, muutes oma nutiseadmes rakenduse seadeid.
9.3. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub Kasutaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.